Polityka prywatności

Serwis Wglowiesieniemiesci.pl szanuje Twoją prywatność, dlatego przedstawia pełną informację na temat zbieranych informacji o użytkownikach Serwisu. Korzystając z Serwisu, wyrażasz zgodę na zasady niniejszej Polityki prywatności.

Właścicielem serwisu jest firma: NOWE MOTYWACJE. UL. JÓZEFA KORZENIOWSKIEGO 39, 30-214 KRAKÓW NIP: 6762022871

Dane osobowe mogą być gromadzone poprzez podawanie informacji przez użytkownika w formularzach zawartych w Serwisie lub w sposób automatyczny podczas korzystania z Serwisu. Automatycznie mogą być zapisywane informacje w logach serwerów oraz Serwisu, np. adres IP, żądanie strony wysyłane przez użytkownika, data i godzina żądania, typ przeglądarki, język przeglądarki, dane urządzenia, typ systemu operacyjnego. Serwis gromadzi również pliki „cookies” – pliki tekstowe wysyłane przez Serwis na urządzenie użytkownika odwiedzającego Serwis, z którego ten korzysta.

Informacje zbierane w sposób automatyczny służą następującym
– administrowanie serwerami i Serwisem,
– zapewnienie bezpieczeństwa serwerom i Serwisowi,
– zapewnienie świadczenia usług,
– gromadzeniu statystyk,
– wyświetlaniu reklam.

Pliki „cookies” mogą zawierać informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, przy czym służą następującym celom:
– ułatwieniu korzystania z Serwisu,
– dopasowaniu Serwisu do preferencji użytkownika,
– zapamiętywaniu indywidualnych ustawień użytkownika,
– gromadzeniu statystyk,
– wyświetlaniu reklam.

Przeglądarki internetowe domyślnie przechowują pliki „cookies” na urządzeniu użytkownika. Przy czym, użytkownik posiada możliwość skonfigurowania przeglądarki internetowej tak, aby nie gromadziła lub gromadziła w stopniu ograniczonym pliki. Jednakże, wyłączenie funkcji gromadzenia plików może przyczynić się do nieprawidłowego funkcjonowania Strony. Co więcej, część danych może być gromadzona przez podmioty zewnętrzne, z których korzysta Serwis, jak Facebook, Google. Wobec tego, warto zapoznać się z polityką prywatności ww. podmiotów, bowiem to na ich zasadach przetwarzane i gromadzone są dane o użytkownikach.

W celu ochrony zbieranych danych Serwis zapewnia ich bezpieczeństwo poprzez fizyczne zabezpieczenia, systemy bezpieczeństwa zapewniające autoryzowany dostęp do serwerów oraz Serwisu. Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom do tego uprawnionym i wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji ich obowiązków.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm., dalej zwane „RODO”) informujemy, że:

 • administratorem danych osobowych jest WEBPERFECTION spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olkuszu, adres: ul. Marii Konopnickiej 6/18, 32- 300 Olkusz. Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000626252, NIP: 6372198154, wysokość kapitału zakładowego: 5.000,00 złotych (Administrator). Dane kontaktowe: adres e-mail admin@komentatory.pl., tel. 668-947-708.,
 • dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • korespondencji,
  • realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • dochodzenia roszczeń z tytułu zawartych umów lub szkód wyrządzonych Administratorowi,
 • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy art. 6 ust.1 pkt a, b, c, d RODO,
 • odbiorcą danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz Administratora obsługę podatkową i rachunkową, pomoc prawną, usługi: bankowe, windykacyjne, hostingowe, poczty elektronicznej,
 • dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy i następnie przez 2 lata, w przypadku dokumentów księgowych i handlowych przez czas określony w obowiązujących przepisach prawnych w szczególności art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), w zakresie związanym z obroną i dochodzeniem roszczeń przez okres 10 lat. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie,
 • w odniesieniu do danych osobowych przysługuje prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
  • żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • żądania przenoszenia danych do innego administratora danych,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 • podanie danych osobowych jest wymogiem umownym oraz może być warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W konsekwencji nie podania danych osobowych umowa może nie zostać zawarta i zrealizowana,
 • dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do:
  • Google LLC z siedzibą w Mountain View, w Stanach Zjednoczonych, w związku z korzystaniem z systemu poczty elektronicznej, narzędzia Google Analytics oraz narzędzi wchodzących w skład G-Suite, w celach statystycznych i administracyjnych,
  • Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, w Stanach Zjednoczonych, w związku z wykorzystaniem portalu Facebook w celach rozpowszechniania moich treści.