Regulamin

§ 1
1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania przez Klienta z Portalu, umożliwiającego uzyskanie dostępu do porad specjalistów z zakresu: psychologii, psychoterapii, interwencji kryzysowej, coachingu, mindfulness, poprzez możliwość kontaktu ze specjalistą za pośrednictwem sesji wideo, świadczonych przez Usługodawcę na podstawie Umowy.
2. W celu skorzystania przez Klienta z Usługi, musi on dokonać rezerwacji terminu Usługi za pośrednictwem Portalu.
3. Korzystanie z Portalu odbywa się na zasadach określonych w Umowie oraz w niniejszym regulaminie i oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
§ 2
Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
1. Portal – strona WWW prowadzona przez Usługodawcę pod adresem: www.wglowiesieniemiesci.pl.
2.Usługodawca – Nowe Motywacje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000179109, NIP: 676 20 22 871, z kapitałem zakładowym w wysokości 513 550,00 zł.
3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Usługodawcą Umowę.
4.Konsultant – działająca w imieniu Usługodawcy osoba, posiadająca wykształcenie i kwalifikacje niezbędne do przeprowadzania konsultacji z zakresu: psychologii, psychoterapii, interwencji kryzysowej, mindfulness lub coachingu, realizująca Usługę na rzecz Klienta.
5. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta, polegająca na udzielaniu konsultacji przez Konsultanta za pośrednictwem sesji wideo, w zakresie uregulowanym w Regulaminie. Czas trwania konsultacji to 50 minut.
6. Rezerwacja – zarezerwowanie przez Klienta terminu Usługi.
§ 3
1. W celu dokonania rezerwacji terminu Usługi, Klient dokonuje wyboru wolnego terminu z kalendarza, udostępnionego na Portalu.
2. Dokonując rezerwacji terminu Usługi Klient:
a) wybiera datę i godzinę realizacji Usługi w kalendarzu;
b) wybiera zakres konsultacji;
c) podaje swoje imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail.
3. Warunkiem rezerwacji terminu Usługi jest dokonanie płatności za Usługę za pośrednictwem Portalu. Do zawarcia Umowy dochodzi w chwili uiszczenia płatności za Usługę objętą Umową. W przypadku, gdy Klient nie dokona płatności, termin wybrany i zarezerwowany przez Klienta w formularzu zamówienia zostanie anulowany i może zostać wybrany przez innego użytkownika.
4. Klient otrzymuje potwierdzenie rezerwacji terminu Usługi na adres e-mail podany zgodnie z ust. 2.
5. Przystąpienie do świadczenia Usługi następuje poprzez podjęcie przez Konsultanta próby nawiązania połączenia za pośrednictwem komunikatora internetowego. W przypadku niepowodzenia pierwszej próby nawiązania połączenia telefonicznego, Konsultant podejmuje drugą próbę. Konsultant nie jest zobowiązany do podejmowania więcej niż dwóch prób nawiązania połączenia. W takim przypadku Usługę uznaje się za zrealizowaną.
6. Sposób realizacji Usługi jest uzależniony od rodzaju problemu zgłoszonego przez Klienta i może polegać w szczególności na udzieleniu konsultacji czy zaproponowaniu dalszego sposobu postępowania.
7. ​​Zmiana terminu wizyty możliwa jest jedynie za zgodą Konsultanta. Klient ma prawo wysłać drogą mailową prośbę o zmianę terminu, jeśli do wizyty zostało więcej niż 24 h. Prośbę wysyła mailowo bezpośrednio do Konsultanta. Konsultant może zgodzić się na ten termin, zaproponować inny lub nie wyrazić zgody na zmianę. Klient może odwołać wizytę najpóźniej 24 h przed jej terminem.
§ 4
1. W celu skorzystania z Portalu, Klient musi spełnić następujące wymogi techniczne:
- urządzenie z dostępem do Internetu (np. komputer, laptop, tablet, smartfon)
- przeglądarka internetowa (np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera) z obsługą cookies
- adres poczty elektronicznej (e-mail)
2. W celu skorzystania z Usługi, Klient poza wymogami określonymi w ust. 1 musi spełnić następujące wymogi techniczne:
- telefon komórkowy, połączony z siecią telefoniczną.
3. Usługodawca nie odpowiada za brak możliwości realizacji Usługi spowodowany niespełnieniem przez Klienta wymogów technicznych opisanych w ust. 1 lub 2.
4. W trakcie realizacji Usługi Klient jest zobowiązany do nieużywania zwrotów oraz niepodejmowania zachowań o charakterze niecenzuralnym, obraźliwym lub mogących w inny sposób naruszyć dobra osobiste Konsultanta, albo mogących naruszać przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Konsultant ma prawo przerwania realizacji Usługi w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Klienta tego zobowiązania. W takim przypadku Usługę uznaje się za zrealizowaną.
5. W przypadku, gdy Usługa nie może zostać zrealizowana z przyczyn technicznych leżących po stronie Usługodawcy, Usługodawca zaproponuje Klientowi inny termin realizacji Usługi.
§ 5
1. Klient ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej zrealizowanej Usługi.
2. Klient może złożyć reklamację drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@nm.com.pl, lub listownie na adres: Nowe Motywacje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Józefa Korzeniowskiego 39, 30-214 Kraków.
3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni roboczych od dnia ich złożenia. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. W treści reklamacji należy podać datę i godzinę realizacji Usługi, imię i nazwisko Konsultanta oraz przedstawić przedmiot reklamacji i propozycję sposobu jej rozpatrzenia. Usługodawca może wystąpić do Klienta o udostępnienie dodatkowych informacji, jeżeli okaże się to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji. W takim przypadku termin, o którym mowa w ust. 3 biegnie od dnia uzupełnienia reklamacji o wnioskowane przez Usługodawcę informacje.
§ 6
1. Klientowi posiadającemu status konsumenta, który zawarł Umowę za pośrednictwem Portalu przysługuje prawo odstąpienia od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 3.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy, Usługodawca dokonuje zwrotu dokonanych przez Klienta płatności przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
3. W przypadku, gdy Klient zgłosił żądanie świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za Usługi świadczone do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę do zwrotu zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny.
4. Prawo do odstąpienia od Umowy o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje, jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1,rozpoczęto świadczenie Usług za wyraźną zgodą Klienta i po poinformowaniu go, że w takim przypadku Klient utraci prawa do odstąpienia od Umowy.
5. Klient ma prawo do odwołania zakupionej Usługi najpóźniej na 48 godzin przed terminem jej wykonania, anulując Usługę za pośrednictwem Portalu. Późniejsza rezygnacja jest równoznaczna z koniecznością uiszczenia ceny za Usługę.
§ 7
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usług w związku z modernizacją lub przebudową Portalu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego, w oparciu o który działa Portal.
2. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, jak również spowodowane koniecznością przeprowadzenia prac, o których mowa w ust. 1.
3. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest na Portalu.
4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 1 października 2023 r.